Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo pocztowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 80

Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP informację o:

1) zmianie operatora wyznaczonego;

2) przedłużeniu wykonywania obowiązków dotychczasowemu operatorowi wyznaczonemu w trybie art. 73 ust. 4;

3) prawach i obowiązkach operatorów wyznaczonych ustanowionych w trybie art. 77 ust. 2, 3 i 6;

4) terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków operatora wyznaczonego.