Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prasowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 56

W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 193) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w ust. 4 wyrazy "sztuki, przedsiębiorstw fonografii i poligrafii" zastępuje się wyrazami "sztuki i przedsiębiorstw fonografii",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Sprawy wydawania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie poligrafii oraz rejestrowania i kontroli przedsiębiorstw i urządzeń poligraficznych określają przepisy Prawa prasowego; w pozostałym zakresie do działalności tych przedsiębiorstw stosuje się przepisy niniejszej ustawy.",

2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy " i poligrafii" skreśla się.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"