Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 10

1. Świadectwo badania wydaje się dla wyrobu z metalu szlachetnego w przypadkach:

1) gdy wyrób nie może zostać oznaczony cechą probierczą bez jego uszkodzenia;

2) gdy na wyrobie brak jest miejsca na umieszczenie cechy probierczej;

3) gdy wyrób zawiera części z metali nieszlachetnych, których nie można odrębnie oznaczyć znakiem "MET", a ich użycie nie jest technicznie uzasadnione;

4) określonych w art. 7 ust. 2.

2. Na wniosek podmiotu zgłaszającego organ administracji probierczej wydaje świadectwo badania dla wyrobu z metalu szlachetnego oznaczonego cechą probierczą.