Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 29

1. Prezes jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie probiernictwa.

2. Nadzór nad Prezesem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Zasady i tryb powoływania i odwoływania Prezesa Głównego Urzędu Miar określa ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.5)).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"