Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 37

1. Organy administracji probierczej sprawują nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy przez:

1) wycofanie z obrotu, w drodze decyzji administracyjnej, wyrobów z metali szlachetnych nieoznaczonych cechami probierczymi albo nieposiadających świadectwa badania, z jednoczesnym poleceniem dostarczenia tych wyrobów do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu zbadania i oznaczenia cechami probierczymi albo wydania świadectw badania;

2) zabezpieczenie w formie postanowienia:

a) wyrobów z metali szlachetnych, w przypadkach gdy autentyczność cech probierczych albo świadectw badania budzi wątpliwości, z jednoczesnym poleceniem dostarczenia ich do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu wykonania ekspertyzy,

b) wyrobów z metali szlachetnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, w celu wykonania ekspertyzy,

c) innych dowodów naruszenia przepisów ustawy;

3) wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie stanu ich realizacji;

4) kierowanie do właściwego organu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania cech probierczych albo świadectw badania.

2. Do badań wykonywanych w ramach ekspertyz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stosuje się przepis art. 9 ust. 2.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"