Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 46

Kto uniemożliwia lub utrudnia organom administracji probierczej wykonywanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru przez:

1) uniemożliwianie lub utrudnianie wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń,

2) odmowę udostępnienia dokumentów lub innych dowodów, o których mowa w art. 41,

3) uniemożliwianie gromadzenia i zabezpieczania dowodów naruszenia przepisów ustawy

- podlega karze grzywny.