Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 52

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) należności i zobowiązania obwodowych urzędów probierczych stają się należnościami i zobowiązaniami właściwych okręgowych urzędów probierczych;

2) składniki mienia będące dotychczas w posiadaniu obwodowych urzędów probierczych przechodzą w posiadanie właściwych okręgowych urzędów probierczych.

2. Dyrektorzy dokonają inwentaryzacji składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na dzień objęcia ich w posiadanie przez okręgowe urzędy probiercze.