Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 54

Znaki imienne, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 57, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się znakami imiennymi w rozumieniu niniejszej ustawy i podlegają ujawnieniu w rejestrze znaków imiennych bez konieczności ponownego ich zgłoszenia do rejestru.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"