Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo probiercze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 7

1. Wyroby z metali szlachetnych, o których mowa w art. 6 ust. 1, na wniosek podmiotu zgłaszającego wyrób do badania, zwanego dalej "podmiotem zgłaszającym", mogą być zbadane lub oznaczone cechami probierczymi.

2. W przypadku wyrobów z metali szlachetnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-8, organ administracji probierczej, na wniosek podmiotu zgłaszającego, zamiast oznaczenia wyrobu cechą probierczą wydaje świadectwo badania.