Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 72

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.7)) w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej w art. 11a, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"