Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 74

W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z późn. zm.9)) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie. W takich przypadkach stosuje się przepisy ustawy.".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"