Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 75

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 355:

a) uchyla się § 1 i § 3;

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Do przywilejów na statku i na ładunku stosuje się prawo państwa, w którym dochodzone jest przed sądem roszczenie o zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej przywilejem.";

2) art. 356 otrzymuje brzmienie:

"Art. 356. Jeżeli właściwość prawa zależy od miejsca zdarzenia, to za miejsce zdarzenia, które nastąpiło na statku morskim znajdującym się poza terytorium państwa nadbrzeżnego, uważa się państwo jego bandery.";

3) uchyla się art. 358 i art. 359.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"