Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo prywatne międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 76

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 6, art. 2, art. 3-9, art. 14, art. 33, art. 35 ust. 2, art. 43, art. 44, art. 60, art. 74, art. 75, art. 76 ust. 2, art. 89, art. 92, art. 119-125, art. 128, art. 130, art. 133, art. 140, art. 149 i art. 150 ustawy, oraz z zastrzeżeniem ust. 5.";

2) uchyla się art. 10;

3) w art. 11 uchyla się ust. 1;

4) uchyla się art. 12 i art. 13;

5) w art. 15 uchyla się ust. 2.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"