Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo spółdzielcze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 203e

Użyte w niniejszym dziale określenia oznaczają:

1) spółka handlowa - spółkę w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030);

2) członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu - członka spółdzielni, który złożył oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej;

3) rejestr - rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203);

4) umowa spółki, udziały i wspólnicy - odpowiednio statut, akcje i akcjonariuszy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"