Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 100

1. Wydatki jednostek uprawnionych bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez te jednostki są finansowane z budżetu państwa.

2. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w odniesieniu do:

1) szkół, placówek i bibliotek publicznych, o których mowa w art. 81 ust. 5 pkt 1-6 - jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 3;

2) szkół, placówek i bibliotek publicznych prowadzonych przez właściwych ministrów - poprzez zwiększenie planu wydatków w budżetach tych ministrów;

3) szkół wyższych - poprzez zwiększenie planu wydatków ministrów właściwych nadzorujących szkoły wyższe.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, o której mowa w ust. 1, oraz sposób ich określania i dokumentowania,

2) warunki udzielania oraz sposób podziału, przekazywania i wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej dla jednostek uprawnionych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a także sposób i zakres przekazywania informacji o wykorzystaniu tej dotacji

- mając na względzie potrzebę upowszechniania edukacji w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywania szans edukacyjnych.