Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1151

1. Prezes UKE może określić w rezerwacji częstotliwości ograniczenie sposobu wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. a, w przypadku gdy wprowadzenie takiego ograniczenia jest uzasadnione koniecznością:

1) uniknięcia szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych lub szkodliwych zakłóceń;

2) ochrony ludności przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych;

3) zapewnienia odpowiedniej jakości technicznej usługi;

4) zapewnienia jak najszerszego współużytkowania częstotliwości;

5) zagwarantowania efektywnego wykorzystania częstotliwości;

6) zapewnienia realizacji celu leżącego w interesie publicznym, w szczególności takiego jak:

a) ochrona życia i zdrowia ludzi,

b) wspieranie spójności społecznej, regionalnej lub terytorialnej,

c) unikanie nieefektywnego wykorzystywania częstotliwości,

d) promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, w szczególności poprzez świadczenie nadawczych usług radiowych i telewizyjnych.

2. Ograniczenie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. b. Prezes UKE może określić w przypadku, gdy wprowadzenie takiego ograniczenia jest uzasadnione koniecznością realizacji celu leżącego w interesie publicznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

3. Ograniczenie, o którym mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5 lit. c, Prezes UKE może określić w przypadku, gdy jest to uzasadnione koniecznością ochrony usług związanych z zapewnieniem ochrony życia i zdrowia ludzi.

4. Do decyzji o rezerwacji częstotliwości w zakresie ograniczenia sposobu wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 5, stosuje się przepisy o postępowaniu konsultacyjnym. W przypadku przetargu, aukcji albo konkursu przepis stosuje się do projektu decyzji.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"