Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 116a

1. W przypadku wystąpienia przez podmiot, który uzyskał rezerwację częstotliwości, z wnioskiem o zmianę rezerwacji w celu optymalizacji wykorzystania częstotliwości lub ich ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się, chyba że wniosek dotyczy zmiany rezerwacji w zakresie:

1) rozszerzenia zakresu częstotliwości objętych rezerwacją;

2) rozszerzenia obszaru rezerwacji.

2. Jeżeli wniosek dotyczy zmiany rezerwacji częstotliwości w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, Prezes UKE niezwłocznie publikuje na stronie podmiotowej BIP UKE informację o złożeniu wniosku, wyznaczając termin 14 dni na wyrażenie zainteresowania rezerwacją częstotliwości w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2. Zgłoszenie zainteresowania uzyskaniem rezerwacji częstotliwości nie jest równoznaczne z obowiązkiem wzięcia udziału w przetargu, aukcji albo konkursie.

3. W przypadku gdy zgłosi się co najmniej jeden podmiot wyrażający zainteresowanie, o którym mowa w ust. 2, Prezes UKE w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zawiadamia wnioskodawcę o konieczności przeprowadzenia przetargu, aukcji albo konkursu. W przypadku niewycofania wniosku przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Prezes UKE ogłasza przetarg, aukcję albo konkurs. Przepis art. 123 ust. 6 pkt 4 stosuje się odpowiednio.

4. Do przetargu, aukcji albo konkursu, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 116 ust. 5-7 i art. 118-119, przy czym podmioty uczestniczące w przetargu, aukcji albo konkursie, inne niż podmiot wnioskujący o zmianę rezerwacji częstotliwości, występują z wnioskiem o dokonanie na ich rzecz rezerwacji częstotliwości objętej przetargiem, aukcją albo konkursem, a podmiot wnioskujący o zmianę rezerwacji częstotliwości objętej przetargiem, aukcją albo konkursem występuje z wnioskiem o wydanie decyzji zmieniającej rezerwację częstotliwości dokonanej na rzecz tego podmiotu. Przepis art. 123 ust. 6 pkt 5 stosuje się odpowiednio.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"