Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 180g

1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do dnia 31 stycznia, składa Prezesowi UKE, za rok poprzedni informacje o:

1) łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1;

2) czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;

3) łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o którym mowa w pkt 2, nie mógł być zrealizowany.

2. Prezes UKE przekazuje corocznie Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, Prezesowi UKE, kierując się potrzebą przekazania Komisji Europejskiej pełnej i rzetelnej informacji.

4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu składanie Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny składający informację Prezesowi UKE może przekazywać swoje informacje oraz powierzającego w postaci łącznej. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za realizację tego obowiązku.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"