Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 212

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w ust. 12 wyrazy "Operatorzy prowadzący działalność telekomunikacyjną w sieciach publicznych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną";

2) w art. 20c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dane identyfikujące abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego, między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania lub próby uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaj wykonywanego połączenia, mogą być ujawnione Policji oraz przetwarzane przez Policję - wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw.",

b) w ust. 3 wyrazy "operator sieci telekomunikacyjnej" zastępuje się wyrazami "podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną",

c) w ust. 4 wyrazy "Operatorzy sieci telekomunikacyjnych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną",

d) w ust. 8 wyrazy "operatora sieci telekomunikacyjnej" zastępuje się wyrazami "podmiotu wykonującego działalność telekomunikacyjną".