Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 213

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9e w ust. 13 wyrazy "Przedsiębiorcy prowadzący działalność telekomunikacyjną w sieciach publicznych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną";

2) w art. 10b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dane identyfikujące abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego, między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania lub próby uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaje wykonanego połączenia, mogą być ujawnione Straży Granicznej oraz przetwarzane przez Straż Graniczną wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw.",

b) w ust. 3 wyrazy "Przedsiębiorcy prowadzący działalność w dziedzinie telekomunikacji w sieciach publicznych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną".