Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 214

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wywiad skarbowy może uzyskiwać oraz przetwarzać dane identyfikujące abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego, między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania lub próby uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaje wykonanego połączenia.",

b) w ust. 3 wyrazy "Operatorzy sieci telekomunikacyjnych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną";

2) w art. 36c w ust. 10 wyrazy "Operatorzy sieci telekomunikacyjnych w sieciach publicznych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną".