Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 217

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dane identyfikujące abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego, między którymi wykonano połączenie, oraz dane dotyczące uzyskania lub próby uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub zakończeniami sieci, a także okoliczności i rodzaje wykonanego połączenia, mogą być ujawnione Żandarmerii Wojskowej oraz przetwarzane przez Żandarmerię Wojskową wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw.";

b) w ust. 3 wyrazy "Przedsiębiorcy prowadzący działalność w dziedzinie telekomunikacji w sieciach publicznych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"