Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 218

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 12 wyrazy "Operatorzy prowadzący działalność telekomunikacyjną w sieciach publicznych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną";

2) w art. 28:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) identyfikacyjnych abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego oraz dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączenia lub próby uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub zakończeniami sieci,",

b) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "zakończeń sieci" dodaje się wyrazy "lub urządzeń telekomunikacyjnych",

c) w ust. 2 wyrazy "operatora sieci telekomunikacyjnej" zastępuje się wyrazami "podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną",

d) w ust. 3 wyrazy "operator sieci telekomunikacyjnej" zastępuje się wyrazami "podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną",

e) w ust. 4 wyrazy "Operatorzy sieci telekomunikacyjnych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"