Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 219

W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 5 wyrazy "Operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne w sieciach publicznych" zastępuje się wyrazami "Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną";

2) w art. 27:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) identyfikacyjnych abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia telekomunikacyjnego oraz dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączenia lub próby uzyskania połączenia między określonymi urządzeniami telekomunikacyjnymi lub zakończeniami sieci;",

b) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "zakończeń sieci" dodaje się wyrazy "lub urządzeń telekomunikacyjnych",

c) w ust. 2 wyrazy "operatora sieci telekomunikacyjnej" zastępuje się wyrazami "podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną",

d) w ust. 3 wyrazy "Operator sieci telekomunikacyjnej" zastępuje się wyrazami "Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną",

e) w ust. 4 wyrazy "Operator sieci telekomunikacyjnej" zastępuje się wyrazami "Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"