Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo telekomunikacyjne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 25c

Rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 albo w art. 24:

1) wydaje się po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK wydanej w formie postanowienia;

2) ogłasza się na stronie podmiotowej BIP UKE;

3) w jak największym stopniu uwzględnia opinie i wspólne stanowiska przyjmowane przez BEREC.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"