Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Ustawy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
Tekst

Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.97.963)

Administrowanie obrotem usługowym z zagranicą - Ustawa z dnia 10 marca 2006 (Dz.U.2006.79.546)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu - Ustawa z dnia 24 maja 2002 (Dz.U.2010.29.154 -j.t.)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Ustawa z dnia 09 maja 2008 (Dz.U.2008.98.634)

Agencja Rynku Rolnego i organizacja niektórych rynków rolnych - Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2012.633 -j.t.)

Akredytacja w ochronie zdrowia - Ustawa z dnia 06 listopada 2008 (Dz.U.2009.52.418)

Amnestia - Ustawa z dnia 07 grudnia 1989 (Dz.U.1989.64.390)

Amnestia - Ustawa z dnia 21 lipca 1984 (Dz.U.1984.36.192)

Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy - Ustawa z dnia 27 października 1994 (Dz.U.2012.931 -j.t.)

Bank Gospodarstwa Krajowego - Ustawa z dnia 14 marca 2003 (Dz.U.2003.65.594)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 (Dz.U.2009.84.711 -j.t.)

Baterie i akumulatory - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 (Dz.U.2009.79.666)

Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.208.1241)

Bezpieczeństwo imprez masowych - Ustawa z dnia 20 marca 2009 (Dz.U.2013.611 -j.t.)

Bezpieczeństwo morskie - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.228.1368)

Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.208.1240)

Bezpieczeństwo żywności i żywienia - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U.2010.136.914 -j.t.)

Biblioteki - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 (Dz.U.2012.642 -j.t.)

Biegli rewidenci i ich samorząd, podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych oraz nadzór publiczny - Ustawa z dnia 07 maja 2009 (Dz.U.2009.77.649)

Biokomponenty i biopaliwa ciekłe - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U.2013.1164 -j.t.)

Biuro Ochrony Rządu - Ustawa z dnia 16 marca 2001 (Dz.U.2004.163.1712 -j.t.)

Broń i amunicja - Ustawa z dnia 21 maja 1999 (Dz.U.2012.576 -j.t.)

Centralne Biuro Antykorupcyjne - Ustawa z dnia 09 czerwca 2006 (Dz.U.2012.621 -j.t.)

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Ustawa z dnia 25 listopada 2010 (Dz.U.2010.239.1591)

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Ustawa z dnia 25 marca 2011 (Dz.U.2011.76.408)

Ceny - Ustawa z dnia 05 lipca 2001 (Dz.U.2013.385 -j.t.)

Cmentarze i chowanie zmarłych - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 (Dz.U.2011.118.687 -j.t.)

Cudzoziemcy - Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 (Dz.U.2013.1650)

Cudzoziemcy - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 (Dz.U.2011.264.1573 -j.t.)

Czas pracy kierowców - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2012.1155 -j.t.)

Czas urzędowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 (Dz.U.2004.16.144)

Denominacja złotego - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U.1994.84.386)

Diagnostyka laboratoryjna - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2004.144.1529 -j.t.)

Dni wolne od pracy - Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 (Dz.U.1951.4.28)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 (Dz.U.2010.80.526 -j.t.)

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym - Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 (Dz.U.2010.7.44)

Dodatki mieszkaniowe - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U.2013.966 -j.t.)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej - Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 (Dz.U.2013.1144 -j.t.)

Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 14 marca 2003 (Dz.U.2003.65.598)

Dokonywanie w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych - Ustawa z dnia 09 kwietnia 1968 (Dz.U.1968.12.65)

Dokumenty paszportowe - Ustawa z dnia 13 lipca 2006 (Dz.U.2013.268 -j.t.)

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi - Ustawa z dnia 08 lipca 1999 (Dz.U.1999.62.690)

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych - Ustawa z dnia 08 czerwca 2001 (Dz.U.2001.73.762)

Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej - Ustawa z dnia 05 grudnia 2002 (Dz.U.2002.230.1922)

Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych - Ustawa z dnia 05 stycznia 1995 (Dz.U.2013.370 -j.t.)

Doradztwo podatkowe - Ustawa z dnia 05 lipca 1996 (Dz.U.2011.41.213 -j.t.)

Dostęp do informacji publicznej - Ustawa z dnia 06 września 2001 (Dz.U.2001.112.1198)

Doświadczenia na zwierzętach - Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 (Dz.U.2005.33.289)

Dotacja dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.224.1336)

Dotacja przeznaczona dla niektórych podmiotów - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 (Dz.U.2013.1160)

Dozór techniczny - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 (Dz.U.2013.963 -j.t.)

Drogi publiczne - Ustawa z dnia 21 marca 1985 (Dz.U.2013.260 -j.t.)

Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia - Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 (Dz.U.2007.23.136)

Dyscyplina wojskowa - Ustawa z dnia 09 października 2009 (Dz.U.2009.190.1474)

Działalność lecznicza - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2013.217 -j.t.)

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa - Ustawa z dnia 07 lipca 2005 (Dz.U.2005.169.1414)

Działalność pożytku publicznego i wolontariat - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz.U.2010.234.1536 -j.t.)

Działalność ubezpieczeniowa - Ustawa z dnia 22 maja 2003 (Dz.U.2013.950 -j.t.)

Działy administracji rządowej - Ustawa z dnia 04 września 1997 (Dz.U.2013.743 -j.t.)

Efektywność energetyczna - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2011.94.551)

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych - Ustawa z dnia 06 lipca 2007 (Dz.U.2007.147.1031)

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 (Dz.U.2013.1440 -j.t.)

Emerytury kapitałowe - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.2008.228.1507)

Emerytury pomostowe - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 (Dz.U.2008.237.1656)

Europejskie rady zakładowe - Ustawa z dnia 05 kwietnia 2002 (Dz.U.2012.1146 -j.t.)

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej - Ustawa z dnia 07 listopada 2008 (Dz.U.2008.218.1390)

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska - Ustawa z dnia 04 marca 2005 (Dz.U.2005.62.551)

Ewidencja ludności - Ustawa z dnia 24 września 2010 (Dz.U.2010.217.1427)

Ewidencja ludności i dowody osobiste - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 (Dz.U.2006.139.993 -j.t.)

Finanse publiczne - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.2013.885 -j.t.)

Finansowanie infrastruktury transportu lądowego - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 (Dz.U.2005.267.2251)

Finansowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa - Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 (Dz.U.1991.61.259)

Finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa - Ustawa z dnia 05 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.94.648)

Finansowanie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa - Ustawa z dnia 05 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.94.649)

Finansowanie Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa - Ustawa z dnia 13 maja 2011 (Dz.U.2011.144.849)

Finansowanie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa - Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 (Dz.U.1997.103.650)

Finansowanie Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa - Ustawa z dnia 05 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.94.650)

Finansowe wsparcie rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania - Ustawa z dnia 08 września 2006 (Dz.U.2012.90 -j.t.)

Finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - Ustawa z dnia 08 grudnia 2006 (Dz.U.2006.251.1844)

Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.30.163)

Fundacja - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Ustawa z dnia 05 stycznia 1995 (Dz.U.1995.23.121)

Fundacja - Zakłady Kórnickie - Ustawa z dnia 18 września 2001 (Dz.U.2001.130.1451)

Fundacje - Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984 (Dz.U.1991.46.203 -j.t.)

Fundusz Daru Narodowego - Ustawa z dnia 30 listopada 1989 (Dz.U.1989.67.406)

Fundusz Kolejowy - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 (Dz.U.2006.12.61)

Fundusz sołecki - Ustawa z dnia 20 lutego 2009 (Dz.U.2009.52.420)

Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy - Ustawa z dnia 28 października 2002 (Dz.U.2002.199.1672)

Fundusze inwestycyjne - Ustawa z dnia 27 maja 2004 (Dz.U.2004.146.1546)

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych - Ustawa z dnia 22 maja 2009 (Dz.U.2009.97.799)

Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 lutego 1984 (Dz.U.2002.215.1823 -j.t.)

Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające - Ustawa z dnia 07 grudnia 2000 (Dz.U.2000.119.1252)

Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2007.192.1379)

Giełdy towarowe - Ustawa z dnia 26 października 2000 (Dz.U.2010.48.284 -j.t.)

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęcie państwowe - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 (Dz.U.2005.235.2000 -j.t.)

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych - Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 (Dz.U.1992.6.27 -j.t.)

Gospodarka komunalna - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 (Dz.U.2011.45.236 -j.t.)

Gospodarka nieruchomościami - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2010.102.651 -j.t.)

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 (Dz.U.2013.888)

Gospodarowanie niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencja Mienia Wojskowego - Ustawa z dnia 30 maja 1996 (Dz.U.2013.712 -j.t.)

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 19 października 1991 (Dz.U.2012.1187 -j.t.)

Groby i cmentarze wojenne - Ustawa z dnia 28 marca 1933 (Dz.U.1933.39.311)

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2010.29.153 -j.t.)

Grupy producentów rolnych i ich związki oraz zmiana innych ustaw - Ustawa z dnia 15 września 2000 (Dz.U.2000.88.983)

Gry hazardowe - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 (Dz.U.2009.201.1540)

Gwarancje wolności sumienia i wyznania - Ustawa z dnia 17 maja 1989 (Dz.U.2005.231.1965 -j.t.)

Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 (Dz.U.2001.59.609 -j.t.)

Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.116.1205)

Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 (Dz.U.2013.235 -j.t.)

Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji - Ustawa z dnia 07 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.79.550)

Infrastruktura informacji przestrzennej - Ustawa z dnia 04 marca 2010 (Dz.U.2010.76.489)

Inspekcja Handlowa - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 (Dz.U.2009.151.1219 -j.t.)

Inspekcja Ochrony Środowiska - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 (Dz.U.2013.686 -j.t.)

Inspekcja Weterynaryjna - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2010.112.744 -j.t.)

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 (Dz.U.2007.63.424 -j.t.)

Instytuty badawcze - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.618)

Inwestycje w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 (Dz.U.2009.84.700)

Izby aptekarskie - Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 (Dz.U.2008.136.856 -j.t.)

Izby gospodarcze - Ustawa z dnia 30 maja 1989 (Dz.U.2009.84.710 -j.t.)

Izby lekarskie - Ustawa z dnia 02 grudnia 2009 (Dz.U.2009.219.1708)

Izby morskie - Ustawa z dnia 01 grudnia 1961 (Dz.U.2009.69.599 -j.t.)

Izby rolnicze - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 (Dz.U.2002.101.927 -j.t.)

Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 (Dz.U.2005.187.1577 -j.t.)

Jednostki doradztwa rolniczego - Ustawa z dnia 22 października 2004 (Dz.U.2013.474 -j.t.)

Język migowy i inne środki komunikowania się - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.209.1243)

Język polski - Ustawa z dnia 07 października 1999 (Dz.U.2011.43.224 -j.t.)

Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 (Dz.U.2006.97.674 -j.t.)

Karta Polaka - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2007.180.1280)

Kierujący pojazdami - Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 (Dz.U.2011.30.151)

Kinematografia - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 (Dz.U.2005.132.1111)

Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 (Dz.U.2012.400 -j.t.)

Komercjalizacja i prywatyzacja - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 (Dz.U.2013.216 -j.t.)

Komercjalizacja państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" - Ustawa z dnia 05 września 2008 (Dz.U.2008.180.1109)

Komercjalizacja, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - Ustawa z dnia 08 września 2000 (Dz.U.2000.84.948)

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 06 maja 2005 (Dz.U.2005.90.759)

Komitet do Spraw Europejskich - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.2009.161.1277)

Komitet Stabilności Finansowej - Ustawa z dnia 07 listopada 2008 (Dz.U.2008.209.1317)

Komornicy sądowi i egzekucja - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2011.231.1376 -j.t.)

Kompatybilność elektromagnetyczna - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U.2007.82.556)

Koncesja na roboty budowlane lub usługi - Ustawa z dnia 09 stycznia 2009 (Dz.U.2009.19.101)

Konsultanci w ochronie zdrowia - Ustawa z dnia 06 listopada 2008 (Dz.U.2009.52.419)

Kontrola skarbowa - Ustawa z dnia 28 września 1991 (Dz.U.2011.41.214 -j.t.)

Kontrola w administracji rządowej - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U.2011.185.1092)

Kontrola weterynaryjna w handlu - Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 (Dz.U.2004.16.145)

Kosmetyki - Ustawa z dnia 30 marca 2001 (Dz.U.2013.475 -j.t.)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 (Dz.U.2010.90.594 -j.t.)

Krajowa Rada Sądownictwa - Ustawa z dnia 12 maja 2011 (Dz.U.2011.126.714)

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 (Dz.U.1991.63.266)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 (Dz.U.2012.1230 -j.t.)

Krajowy Fundusz Kapitałowy - Ustawa z dnia 04 marca 2005 (Dz.U.2005.57.491)

Krajowy Rejestr Karny - Ustawa z dnia 24 maja 2000 (Dz.U.2012.654 -j.t.)

Krajowy Rejestr Sądowy - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.1203 -j.t.)

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U.2011.178.1060)

Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 (Dz.U.2012.86 -j.t.)

Kredyt konsumencki - Ustawa z dnia 12 maja 2011 (Dz.U.2011.126.715)

Księgi wieczyste i hipoteka - Ustawa z dnia 06 lipca 1982 (Dz.U.2013.707 -j.t.)

Kształtowanie ustroju rolnego - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 (Dz.U.2012.803 -j.t.)

Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 (Dz.U.2011.79.431 -j.t.)

Kultura fizyczna - Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 (Dz.U.2007.226.1675 -j.t.)

Kuratorzy sądowi - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2001.98.1071)

Łączenie i grupowanie niektórych banków w formie spółki akcyjnej - Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 (Dz.U.1996.90.406)

Lasy - Ustawa z dnia 28 września 1991 (Dz.U.2011.12.59 -j.t.)

Lecznictwo uzdrowiskowe, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej oraz gminy uzdrowiskowe - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 (Dz.U.2012.651 -j.t.)

Lekarz sądowy - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 (Dz.U.2007.123.849)

Leśny materiał rozmnożeniowy - Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 (Dz.U.2001.73.761)

Licencja syndyka - Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 (Dz.U.2007.123.850)

Likwidacja delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 16 marca 2012 (Dz.U.2012.459)

Likwidacja Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 (Dz.U.2013.1251)

Likwidacja niepodjętych depozytów - Ustawa z dnia 18 października 2006 (Dz.U.2006.208.1537)

Likwidacja Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz zmiana ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Ustawa z dnia 08 maja 2002 (Dz.U.2002.66.596)

Likwidacja Rządowego Centrum Studiów Strategicznych - Ustawa z dnia 17 lutego 2006 (Dz.U.2006.45.319)

Likwidacja Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 24 lutego 1990 (Dz.U.1990.14.89)

Listy zastawne i banki hipoteczne - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2003.99.919 -j.t.)

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 (Dz.U.2012.1329 -j.t.)

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 (Dz.U.2007.124.859)

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie - Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 (Dz.U.1997.106.674)

Minimalne wynagrodzenie za pracę - Ustawa z dnia 10 października 2002 (Dz.U.2002.200.1679)

Mniejszości narodowe i etniczne oraz język regionalny - Ustawa z dnia 06 stycznia 2005 (Dz.U.2005.17.141)

Muzea - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 (Dz.U.2012.987 -j.t.)

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - Ustawa z dnia 24 marca 1920 (Dz.U.2004.167.1758 -j.t.)

Nadmierne zapasy produktów rolnych i produktów cukrowych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.97.964)

Nadzór nad rynkiem finansowym - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 (Dz.U.2012.1149 -j.t.)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2005.183.1537)

Nadzór ubezpieczeniowy i emerytalny oraz Rzecznik Ubezpieczonych - Ustawa z dnia 22 maja 2003 (Dz.U.2013.290 -j.t.)

Nadzór uzupełniający nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 (Dz.U.2005.83.719)

Najwyższa Izba Kontroli - Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 (Dz.U.2012.82 -j.t.)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.616)

Narodowe Centrum Nauki - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.617)

Narodowy Bank Polski - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.908 -j.t.)

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 (Dz.U.1985.21.90)

Narodowy Plan Rozwoju - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.116.1206)

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r - Ustawa z dnia 04 marca 2010 (Dz.U.2010.47.277)

Narodowy zasób archiwalny i archiwa - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 (Dz.U.2011.123.698 -j.t.)

Nasiennictwo - Ustawa z dnia 09 listopada 2012 (Dz.U.2012.1512)

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne - Ustawa z dnia 22 maja 2009 (Dz.U.2009.97.800)

Nawozy i nawożenie - Ustawa z dnia 10 lipca 2007 (Dz.U.2007.147.1033)

Niektóre formy popierania budownictwa mieszkaniowego - Ustawa z dnia 26 października 1995 (Dz.U.2013.255 -j.t.)

Niektóre formy wspierania działalności innowacyjnej - Ustawa z dnia 30 maja 2008 (Dz.U.2008.116.730)

Niektóre umowy kompensacyjne zawierane w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - Ustawa z dnia 10 września 1999 (Dz.U.2013.716 -j.t.)

Niektóre uprawnienia pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra - Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 (Dz.U.1996.106.491)

Niektóre zabezpieczenia finansowe - Ustawa z dnia 02 kwietnia 2004 (Dz.U.2012.942 -j.t.)

Normalizacja - Ustawa z dnia 12 września 2002 (Dz.U.2002.169.1386)

Objęcie poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 (Dz.U.2000.122.1310)

Obligacje - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 (Dz.U.2001.120.1300 -j.t.)

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa - Ustawa z dnia 11 maja 2001 (Dz.U.2007.90.607 -j.t.)

Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię - Ustawa z dnia 14 września 2012 (Dz.U.2012.1203)

Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne - Ustawa z dnia 07 listopada 1996 (Dz.U.1996.152.722)

Obrót instrumentami finansowymi - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2010.211.1384 -j.t.)

Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 (Dz.U.2013.194 -j.t.)

Obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska - Ustawa z dnia 21 marca 1991 (Dz.U.2013.934 -j.t.)

Obywatelstwo polskie - Ustawa z dnia 02 kwietnia 2009 (Dz.U.2012.161)

Ochrona baz danych - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2001.128.1402)

Ochrona danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2002.101.926 -j.t.)

Ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina - Ustawa z dnia 03 lutego 2001 (Dz.U.2001.16.168)

Ochrona granicy państwowej - Ustawa z dnia 12 października 1990 (Dz.U.2009.12.67 -j.t.)

Ochrona gruntów rolnych i leśnych - Ustawa z dnia 03 lutego 1995 (Dz.U.2013.1205 -j.t.)

Ochrona informacji niejawnych - Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 (Dz.U.2010.182.1228)

Ochrona konkurencji i konsumentów - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 (Dz.U.2007.50.331)

Ochrona niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Ustawa z dnia 02 marca 2000 (Dz.U.2012.1225 -j.t.)

Ochrona niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym - Ustawa z dnia 05 lipca 2002 (Dz.U.2002.126.1068)

Ochrona osób i mienia - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz.U.2005.145.1221 -j.t.)

Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U.2005.31.266 -j.t.)

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.232.1377)

Ochrona prawna odmian roślin - Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 (Dz.U.2003.137.1300)

Ochrona przeciwpożarowa - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz.U.2009.178.1380 -j.t.)

Ochrona przyrody - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2013.627 -j.t.)

Ochrona roślin - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 (Dz.U.2008.133.849 -j.t.)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - Ustawa z dnia 13 lipca 2006 (Dz.U.2006.158.1121)

Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - Ustawa z dnia 07 maja 1999 (Dz.U.1999.41.412)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 (Dz.U.2003.162.1568)

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - Ustawa z dnia 09 listopada 1995 (Dz.U.1996.10.55)

Ochrona zdrowia psychicznego - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 (Dz.U.2011.231.1375 -j.t.)

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2008.213.1342 -j.t.)

Ochrona żeglugi i portów morskich - Ustawa z dnia 04 września 2008 (Dz.U.2008.171.1055)

Ochrona zwierząt - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.856 -j.t.)

Odpady - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U.2013.21)

Odpady wydobywcze - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 (Dz.U.2013.1136 -j.t.)

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej - Ustawa z dnia 03 grudnia 1998 (Dz.U.1999.1.1)

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Ustawa z dnia 07 maja 1999 (Dz.U.1999.53.548)

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa - Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 (Dz.U.2011.34.173)

Odpowiedzialność majątkowa żołnierzy - Ustawa z dnia 25 maja 2001 (Dz.U.2001.89.967)

Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych - Ustawa z dnia 15 listopada 1956 (Dz.U.1956.54.243)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - Ustawa z dnia 28 października 2002 (Dz.U.2012.768 -j.t.)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 (Dz.U.2013.168 -j.t.)

Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia - Ustawa z dnia 18 lipca 1950 (Dz.U.1950.36.332)

Odszkodowania przysługujące w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji - Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 (Dz.U.1972.53.345)

Odznaki i mundury - Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 (Dz.U.1978.31.130)

Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2013.1382 -j.t.)

Ogłaszanie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Ustawa z dnia 20 lipca 2000 (Dz.U.2011.197.1172 -j.t.)

Ogólne bezpieczeństwo produktów - Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 (Dz.U.2003.229.2275)

Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - Ustawa z dnia 25 marca 2011 (Dz.U.2011.106.622)

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2006.216.1584 -j.t.)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Ustawa z dnia 04 lutego 2011 (Dz.U.2013.1457 -j.t.)

Opłata skarbowa - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U.2012.1282 -j.t.)

Opłaty abonamentowe - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 (Dz.U.2005.85.728)

Opłaty w sprawach karnych - Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 (Dz.U.1983.49.223 -j.t.)

Ordery i odznaczenia - Ustawa z dnia 16 października 1992 (Dz.U.1992.90.450)

Ordynacja podatkowa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2012.749 -j.t.)

Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 (Dz.U.2007.133.921)

Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.989 -j.t.)

Organizacja rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno - Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 (Dz.U.2011.145.868 -j.t.)

Organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2013.50 -j.t.)

Organizacja rynku rybnego - Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 (Dz.U.2013.1389 -j.t.)

Organizacje pracodawców - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.1991.55.235)

Organizmy genetycznie zmodyfikowane - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 (Dz.U.2007.36.233 -j.t.)

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej - Ustawa z dnia 25 października 1991 (Dz.U.2012.406 -j.t.)

Organizowanie zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 (Dz.U.2001.122.1320)

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U.2011.173.1029)

Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 (Dz.U.2013.246 -j.t.)

Państwowa Inspekcja Pracy - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U.2012.404 -j.t.)

Państwowa Inspekcja Sanitarna - Ustawa z dnia 14 marca 1985 (Dz.U.2011.212.1263 -j.t.)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich - Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 (Dz.U.2012.1068)

Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw - Ustawa z dnia 07 lipca 2005 (Dz.U.2005.169.1415)

Państwowa Straż Pożarna - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz.U.2013.1340 -j.t.)

Państwowe instytucje filmowe - Ustawa z dnia 16 lipca 1987 (Dz.U.2007.102.710 -j.t.)

Państwowe Ratownictwo Medyczne - Ustawa z dnia 08 września 2006 (Dz.U.2013.757 -j.t.)

Partie polityczne - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 (Dz.U.2011.155.924 -j.t.)

Partnerstwo publiczno-prywatne - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 (Dz.U.2009.19.100)

Pasze - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 (Dz.U.2006.144.1045)

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.2012.647 -j.t.)

Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży - Ustawa z dnia 07 stycznia 1993 (Dz.U.1993.17.78)

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 (Dz.U.2012.1164 -j.t.)

Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów - Ustawa z dnia 01 lipca 2005 (Dz.U.2005.169.1411)

Podatek akcyzowy - Ustawa z dnia 06 grudnia 2008 (Dz.U.2011.108.626 -j.t.)

Podatek dochodowy od osób fizycznych - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 (Dz.U.2012.361 -j.t.)

Podatek dochodowy od osób prawnych - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 (Dz.U.2011.74.397 -j.t.)

Podatek leśny - Ustawa z dnia 30 października 2002 (Dz.U.2013.465 -j.t.)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - Ustawa z dnia 09 września 2000 (Dz.U.2010.101.649 -j.t.)

Podatek od spadków i darowizn - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 (Dz.U.2009.93.768 -j.t.)

Podatek od towarów i usług - Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2011.177.1054 -j.t.)

Podatek od wydobycia niektórych kopalin - Ustawa z dnia 02 marca 2012 (Dz.U.2012.362)

Podatek rolny - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 (Dz.U.2013.1381 -j.t.)

Podatek tonażowy - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 (Dz.U.2006.183.1353)

Podatki i opłaty lokalne - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 (Dz.U.2010.95.613 -j.t.)

Podpis elektroniczny - Ustawa z dnia 18 września 2001 (Dz.U.2013.262 -j.t.)

Podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 17 maja 1990 (Dz.U.1990.34.198)

Policja - Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 (Dz.U.2011.287.1687 -j.t.)

Polska Agencja Prasowa - Ustawa z dnia 31 lipca 1997 (Dz.U.1997.107.687)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Ustawa z dnia 08 grudnia 2006 (Dz.U.2006.249.1829)

Polska Akademia Nauk - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.619)

Polska Organizacja Turystyczna - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 (Dz.U.1999.62.689)

Polska strefa rybołówstwa morskiego - Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 (Dz.U.1977.37.163)

Polski Czerwony Krzyż - Ustawa z dnia 16 listopada 1964 (Dz.U.1964.41.276)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 (Dz.U.1996.156.777)

Polski Rejestr Statków - Ustawa z dnia 26 października 2000 (Dz.U.2000.103.1098)

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2012.1228 -j.t.)

Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - Ustawa z dnia 27 września 2013 (Dz.U.2013.1304)

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę - Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 (Dz.U.2009.115.964)

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnych oraz refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych - Ustawa z dnia 30 listopada 1995 (Dz.U.2013.763 -j.t.)

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy - Ustawa z dnia 30 października 2002 (Dz.U.2002.213.1800)

Pomoc publiczna i restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 (Dz.U.2005.78.684)

Pomoc społeczna - Ustawa z dnia 12 marca 2004 (Dz.U.2013.182 -j.t.)

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne - Ustawa z dnia 08 maja 1997 (Dz.U.2012.657 -j.t.)

Portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków - Ustawa z dnia 12 września 2002 (Dz.U.2002.166.1361)

Porty i przystanie morskie - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 (Dz.U.2010.33.179 -j.t.)

Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Ustawa z dnia 22 maja 2003 (Dz.U.2003.124.1154)

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 (Dz.U.2012.1015 -j.t.)

Postępowanie kompensacyjne w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 (Dz.U.2008.233.1569)

Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 (Dz.U.2007.59.404 -j.t.)

Postępowanie w sprawach nieletnich - Ustawa z dnia 26 października 1982 (Dz.U.2010.33.178 -j.t.)

Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - Ustawa z dnia 22 listopada 2013 (Dz.U.2014.24)

Powołanie sądów apelacyjnych oraz zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa - Ustawa z dnia 13 lipca 1990 (Dz.U.1990.53.306)

Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 21 listopada 1967 (Dz.U.2012.461 -j.t.)

Pożyczki i kredyty studenckie - Ustawa z dnia 17 lipca 1998 (Dz.U.1998.108.685)

Pożyczki premiowe - Ustawa z dnia 05 kwietnia 1939 (Dz.U.1939.33.210)

Praca na morskich statkach handlowych - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.1991.61.258)

Pracownicy sądów i prokuratury - Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 (Dz.U.2011.109.639 -j.t.)

Pracownicy samorządowi - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.2008.223.1458)

Pracownicy urzędów państwowych - Ustawa z dnia 16 września 1982 (Dz.U.2013.269 -j.t.)

Pracownicze ogrody działkowe - Ustawa z dnia 06 maja 1981 (Dz.U.1996.85.390 -j.t.)

Pracownicze programy emerytalne - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.116.1207)

Praktyki absolwenckie - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 (Dz.U.2009.127.1052)

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta - Ustawa z dnia 06 listopada 2008 (Dz.U.2012.159 -j.t.)

Produkty biobójcze - Ustawa z dnia 13 września 2002 (Dz.U.2007.39.252 -j.t.)

Produkty pochodzenia zwierzęcego - Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 (Dz.U.2006.17.127)

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 08 lipca 2005 (Dz.U.2013.1150 -j.t.)

Prokuratura - Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 (Dz.U.2011.270.1599 -j.t.)

Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2013.674 -j.t.)

Przebaczenie i puszczenie w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń - Ustawa z dnia 29 maja 1989 (Dz.U.1989.34.179)

Przebudowa i modernizacja techniczna oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 25 maja 2001 (Dz.U.2009.67.570 -j.t.)

Przeciwdziałanie narkomanii - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2012.124 -j.t.)

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 (Dz.U.2007.171.1206)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 (Dz.U.2010.46.276 -j.t.)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2005.180.1493)

Przedsiębiorstwa mieszane - Ustawa z dnia 10 lipca 1985 (Dz.U.1985.32.142)

Przedsiębiorstwa państwowe - Ustawa z dnia 25 września 1981 (Dz.U.2013.1384 -j.t.)

Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze" - Ustawa z dnia 23 października 1987 (Dz.U.1987.33.185)

Przejęcie majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - Ustawa z dnia 09 listopada 1990 (Dz.U.1991.16.72)

Przejęcie przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczenie proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzenie Funduszu Kościelnego - Ustawa z dnia 20 marca 1950 (Dz.U.1950.9.87)

Przejrzystość stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystość finansowa niektórych przedsiębiorców - Ustawa z dnia 22 września 2006 (Dz.U.2006.191.1411)

Przejście na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych - Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 (Dz.U.1971.16.156)

Przejście na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych - Ustawa z dnia 18 listopada 1948 (Dz.U.1948.57.456)

Przekazanie dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym - Ustawa z dnia 29 maja 1989 (Dz.U.1989.34.178)

Przekazanie środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 (Dz.U.2006.149.1076)

Przekształcenia i zmiany w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji - Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 (Dz.U.2005.267.2258)

Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 20 marca 2002 (Dz.U.2002.41.365)

Przekształcenia własnościowe w przemyśle cukrowniczym - Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 (Dz.U.1994.98.473)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2012.83 -j.t.)

Przenoszenie praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich - Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 (Dz.U.2008.47.274)

Przenoszenie treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym - Ustawa z dnia 14 lutego 2003 (Dz.U.2003.42.363)

Przewóz towarów niebezpiecznych - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.227.1367)

Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2010.26.133 -j.t.)

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących - Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 (Dz.U.2011.135.789)

Przysięga wojskowa - Ustawa z dnia 03 października 1992 (Dz.U.1992.77.386)

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową - Ustawa z dnia 16 lutego 1996 (Dz.U.1996.41.176)

Przywrócenie praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne - Ustawa z dnia 24 maja 1989 (Dz.U.1989.32.172)

Przywrócenie Święta Narodowego Trzeciego Maja - Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 (Dz.U.1990.28.160)

Przywrócenie terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Ustawa z dnia 06 maja 2010 (Dz.U.2010.106.674)

Publiczna służba krwi - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz.U.1997.106.681)

Publiczny transport zbiorowy - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 (Dz.U.2011.5.13)

Rachunkowość - Ustawa z dnia 29 września 1994 (Dz.U.2013.330 -j.t.)

Rada Ministrów - Ustawa z dnia 08 sierpnia 1996 (Dz.U.2012.392 -j.t.)

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 (Dz.U.1988.2.2)

Radcowie prawni - Ustawa z dnia 06 lipca 1982 (Dz.U.2010.10.65 -j.t.)

Radiofonia i telewizja - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 (Dz.U.2011.43.226 -j.t.)

Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 08 lipca 2005 (Dz.U.2005.169.1418)

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 (Dz.U.2013.1162 -j.t.)

Redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce - Ustawa z dnia 16 listopada 2012 (Dz.U.2012.1342)

Redukcja niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.232.1378)

Referendum lokalne - Ustawa z dnia 15 września 2000 (Dz.U.2013.706 -j.t.)

Referendum ogólnokrajowe - Ustawa z dnia 14 marca 2003 (Dz.U.2003.57.507)

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - Ustawa z dnia 12 maja 2011 (Dz.U.2011.122.696)

Regionalne izby obrachunkowe - Ustawa z dnia 07 października 1992 (Dz.U.2012.1113 -j.t.)

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 (Dz.U.2011.127.721 -j.t.)

Rejestracja i ochrona nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty tradycyjne - Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 (Dz.U.2005.10.68)

Rekapitalizacja niektórych instytucji finansowych - Ustawa z dnia 12 lutego 2010 (Dz.U.2010.40.226)

Renta socjalna - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 (Dz.U.2013.982 -j.t.)

Renty strukturalne w rolnictwie - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 (Dz.U.2001.52.539)

Repatriacja - Ustawa z dnia 09 listopada 2000 (Dz.U.2004.53.532 -j.t.)

Restrukturyzacja banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 (Dz.U.1994.80.369)

Restrukturyzacja finansowa górnictwa siarki - Ustawa z dnia 14 lipca 2000 (Dz.U.2000.74.856)

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 03 lutego 1993 (Dz.U.1993.18.82)

Restrukturyzacja hutnictwa żelaza i stali - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 (Dz.U.2001.111.1196)

Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U.2002.155.1287)

Restrukturyzacja zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 (Dz.U.2002.233.1956)

Rezerwy strategiczne - Ustawa z dnia 29 października 2010 (Dz.U.2010.229.1496)

Rodzinne ogrody działkowe - Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 (Dz.U.2014.40)

Rolnictwo ekologiczne - Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 (Dz.U.2009.116.975)

Rolnicze badania rynkowe - Ustawa z dnia 30 marca 2001 (Dz.U.2001.42.471)

Rozpoznawanie przez sądy spraw gospodarczych - Ustawa z dnia 24 maja 1989 (Dz.U.1989.33.175)

Rozpoznawanie przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 (Dz.U.1985.20.85)

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.1991.55.236)

Rybactwo śródlądowe - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 (Dz.U.2009.189.1471 -j.t.)

Rybołówstwo - Ustawa z dnia 19 lutego 2004 (Dz.U.2004.62.574)

Rzecznicy patentowi - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 (Dz.U.2011.155.925 -j.t.)

Rzecznik Praw Dziecka - Ustawa z dnia 06 stycznia 2000 (Dz.U.2000.6.69)

Rzecznik Praw Obywatelskich - Ustawa z dnia 15 lipca 1987 (Dz.U.2001.14.147 -j.t.)

Rzemiosło - Ustawa z dnia 22 marca 1989 (Dz.U.2002.112.979 -j.t.)

Sąd Najwyższy - Ustawa z dnia 23 listopada 2002 (Dz.U.2013.499 -j.t.)

Samorząd gminny - Ustawa z dnia 08 marca 1990 (Dz.U.2013.594 -j.t.)

Samorząd pielęgniarek i położnych - Ustawa z dnia 01 lipca 2011 (Dz.U.2011.174.1038)

Samorząd powiatowy - Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 (Dz.U.2013.595 -j.t.)

Samorząd województwa - Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 (Dz.U.2013.596 -j.t.)

Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego - Ustawa z dnia 25 września 1981 (Dz.U.1981.24.123)

Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców - Ustawa z dnia 30 maja 1989 (Dz.U.1989.35.194)

Samorządowe kolegia odwoławcze - Ustawa z dnia 12 października 1994 (Dz.U.2001.79.856 -j.t.)

Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 (Dz.U.2013.932 -j.t.)

Scalanie i wymiana gruntów - Ustawa z dnia 26 marca 1982 (Dz.U.2003.178.1749 -j.t.)

Sejmowa komisja śledcza - Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 (Dz.U.2009.151.1218 -j.t.)

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 (Dz.U.2004.179.1843)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników na lata 2012 i 2013 - Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 (Dz.U.2012.123)

Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 (Dz.U.2012.769)

Skutki wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro - Ustawa z dnia 25 maja 2001 (Dz.U.2001.63.640)

Służba Celna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.2013.1404 -j.t.)

Służba cywilna - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.2008.227.1505)

Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego - Ustawa z dnia 09 czerwca 2006 (Dz.U.2006.104.710)

Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego - Ustawa z dnia 09 czerwca 2006 (Dz.U.2006.104.709)

Służba medycyny pracy - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 (Dz.U.2004.125.1317 -j.t.)

Służba Więzienna - Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.79.523)

Służba wojskowa żołnierzy zawodowych - Ustawa z dnia 11 września 2003 (Dz.U.2010.90.593 -j.t.)

Służba zagraniczna - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2001.128.1403)

Służba zastępcza - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U.2003.223.2217)

Specjalne strefy ekonomiczne - Ustawa z dnia 20 października 1994 (Dz.U.2007.42.274 -j.t.)

Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych - Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 (Dz.U.2012.891)

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - Ustawa z dnia 05 listopada 2009 (Dz.U.2013.1450 -j.t.)

Spółdzielnia europejska - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 (Dz.U.2006.149.1077)

Spółdzielnie mieszkaniowe - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 (Dz.U.2013.1222 -j.t.)

Spółdzielnie socjalne - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 (Dz.U.2006.94.651)

Społeczna inspekcja pracy - Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 (Dz.U.1983.35.163)

Społeczno-zawodowe organizacje rolników - Ustawa z dnia 08 października 1982 (Dz.U.1982.32.217)

Sport - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 (Dz.U.2010.127.857)

Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto - Ustawa z dnia 26 października 2000 (Dz.U.2000.114.1188)

Środki ochrony roślin - Ustawa z dnia 08 marca 2013 (Dz.U.2013.455)

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna - Ustawa z dnia 24 maja 2013 (Dz.U.2013.628)

Stan klęski żywiołowej - Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 (Dz.U.2002.62.558)

Stan wojenny oraz kompetencje Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 (Dz.U.2002.156.1301)

Stan wyjątkowy - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 (Dz.U.2002.113.985)

Statystyka publiczna - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 (Dz.U.2012.591 -j.t.)

Stopnie górnicze, honorowe szpady górnicze i mundury górnicze - Ustawa z dnia 14 lutego 2003 (Dz.U.2003.52.449)

Stopnie naukowe i tytuł naukowy oraz stopnie i tytuł w zakresie sztuki - Ustawa z dnia 14 marca 2003 (Dz.U.2003.65.595)

Stosowanie szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 (Dz.U.1997.113.736)

Stosowanie szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r - Ustawa z dnia 17 lipca 1997 (Dz.U.1997.80.491)

Stosunek Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.41.251)

Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 (Dz.U.1936.30.241)

Stosunek Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 (Dz.U.1995.97.481)

Stosunek Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 (Dz.U.1995.97.480)

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 maja 1994 (Dz.U.1994.73.323)

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 (Dz.U.1995.97.479)

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 maja 1994 (Dz.U.1994.73.324)

Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.41.252)

Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 17 maja 1989 (Dz.U.2013.1169 -j.t.)

Stosunek Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 (Dz.U.1995.97.482)

Stosunek Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.41.253)

Stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 20 lutego 1997 (Dz.U.1997.41.254)

Stosunek Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 (Dz.U.1936.30.240)

Stosunek Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Ustawa z dnia 04 lipca 1991 (Dz.U.1991.66.287)

Straż Graniczna - Ustawa z dnia 12 października 1990 (Dz.U.2011.116.675 -j.t.)

Straże gminne - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2013.1383 -j.t.)

Substancje chemiczne i ich mieszaniny - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 (Dz.U.2011.63.322)

Substancje zubożające warstwę ozonową - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.121.1263)

Świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 (Dz.U.2003.83.760)

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 (Dz.U.2008.164.1027 -j.t.)

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 (Dz.U.2010.77.512 -j.t.)

Świadczenia przedemerytalne - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 (Dz.U.2013.170 -j.t.)

Świadczenia rodzinne - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U.2013.1456 -j.t.)

Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U.2006.249.1824)

Świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - Ustawa z dnia 02 września 1994 (Dz.U.2001.60.622 -j.t.)

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - Ustawa z dnia 31 maja 1996 (Dz.U.1996.87.395)

Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 05 lipca 2002 (Dz.U.2002.126.1069)

Świadczenie usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U.2013.1422 -j.t.)

Świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 04 marca 2010 (Dz.U.2010.47.278)

Świadek koronny - Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 (Dz.U.2007.36.232 -j.t.)

Swoboda działalności gospodarczej - Ustawa z dnia 02 lipca 2004 (Dz.U.2013.672 -j.t.)

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 (Dz.U.2011.122.695)

System identyfikacji i rejestracji zwierząt - Ustawa z dnia 02 kwietnia 2004 (Dz.U.2008.204.1281 -j.t.)

System informacji oświatowej - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2011.139.814)

System informacji w ochronie zdrowia - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 (Dz.U.2011.113.657)

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz.U.2006.169.1200)

System oceny zgodności - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz.U.2010.138.935 -j.t.)

System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - Ustawa z dnia 17 listopada 2006 (Dz.U.2006.235.1700)

System oświaty - Ustawa z dnia 07 września 1991 (Dz.U.2004.256.2572 -j.t.)

System powiadamiania ratunkowego - Ustawa z dnia 22 listopada 2013 (Dz.U.2013.1635)

System tachografów cyfrowych - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2005.180.1494)

System ubezpieczeń społecznych - Ustawa z dnia 13 października 1998 (Dz.U.2013.1442 -j.t.)

System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 (Dz.U.2013.1107 -j.t.)

Szczególne postępowanie wobec sprawców niektórych przestępstw - Ustawa z dnia 17 lipca 1986 (Dz.U.1986.26.126)

Szczególne rozwiązania dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 25 lipca 2008 (Dz.U.2008.143.894)

Szczególne rozwiązania prawne związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 (Dz.U.2001.84.907)

Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy - Ustawa z dnia 11 października 2013 (Dz.U.2013.1291)

Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.234.1385)

Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r - Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 (Dz.U.2010.123.835)

Szczególne uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywanie w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych - Ustawa z dnia 18 marca 2010 (Dz.U.2010.65.404)

Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 (Dz.U.2002.141.1176)

Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu - Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 (Dz.U.2001.84.906)

Szczególne zasady postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r - Ustawa z dnia 17 lipca 1997 (Dz.U.1997.80.494)

Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - Ustawa z dnia 08 lipca 2010 (Dz.U.2010.143.963)

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz.U.2013.687 -j.t.)

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - Ustawa z dnia 12 lutego 2009 (Dz.U.2009.42.340)

Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Ustawa z dnia 13 marca 2003 (Dz.U.2003.90.844)

Szczególne zasady, warunki i tryb mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym - Ustawa z dnia 24 lipca 1999 (Dz.U.1999.72.804)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - Ustawa z dnia 08 marca 2013 (Dz.U.2013.403)

Timeshare - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.230.1370)

Towary paczkowane - Ustawa z dnia 07 maja 2009 (Dz.U.2009.91.740)

Transport drogowy - Ustawa z dnia 06 września 2001 (Dz.U.2013.1414 -j.t.)

Transport kolejowy - Ustawa z dnia 28 marca 2003 (Dz.U.2013.1594 -j.t.)

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkie komisje dialogu społecznego - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2001.100.1080)

Trybunał Konstytucyjny - Ustawa z dnia 01 sierpnia 1997 (Dz.U.1997.102.643)

Trybunał Stanu - Ustawa z dnia 26 marca 1982 (Dz.U.2002.101.925 -j.t.)

Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Ustawa z dnia 22 maja 2003 (Dz.U.2013.392 -j.t.)

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - Ustawa z dnia 07 lipca 2005 (Dz.U.2005.150.1249)

Ubezpieczenie społeczne rolników - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 (Dz.U.2013.1403 -j.t.)

Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Ustawa z dnia 30 października 2002 (Dz.U.2009.167.1322 -j.t.)

Uchylenie dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych - Ustawa z dnia 13 lipca 1957 (Dz.U.1957.39.173)

Uchylenie ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 30 listopada 1990 (Dz.U.1990.87.505)

Uchylenie ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmiana innych ustaw - Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.78.513)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek - Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 (Dz.U.2008.86.525)

Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - Ustawa z dnia 09 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.81.530)

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko - Ustawa z dnia 03 października 2008 (Dz.U.2013.1235 -j.t.)

Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 (Dz.U.2007.165.1170)

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 (Dz.U.2012.680 -j.t.)

Udzielanie przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - Ustawa z dnia 12 lutego 2009 (Dz.U.2009.39.308)

Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - Ustawa z dnia 18 października 2006 (Dz.U.2013.1388 -j.t.)

Ujawnienie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne - Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 (Dz.U.1999.42.428 -j.t.)

Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2012.1460 -j.t.)

Umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność - Ustawa z dnia 09 listopada 2012 (Dz.U.2012.1551)

Umorzenie niektórych długów i ciężarów - Ustawa z dnia 12 marca 1958 (Dz.U.1958.17.72)

Umowy międzynarodowe - Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 (Dz.U.2000.39.443)

Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku - Ustawa z dnia 02 lipca 1947 (Dz.U.1947.52.266)

Upamiętnienie męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu - Ustawa z dnia 02 lipca 1947 (Dz.U.1947.52.265)

Uporządkowanie niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego - Ustawa z dnia 12 marca 1958 (Dz.U.1989.58.348 -j.t.)

Uporządkowanie stosunków kredytowych - Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 (Dz.U.1989.74.440)

Uposażenie byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 maja 1996 (Dz.U.1996.75.356)

Uposażenie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 30 lipca 2004 (Dz.U.2004.187.1925)

Uposażenie żołnierzy niezawodowych - Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 (Dz.U.2013.1211 -j.t.)

Upoważnienie Ministra Skarbu do zaciągania pożyczek zagranicznych do wysokości dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki - Ustawa z dnia 03 czerwca 1947 (Dz.U.1947.43.225)

Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 (Dz.U.2009.33.253)

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 (Dz.U.2012.1138 -j.t.)

Uregulowanie niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk - Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 (Dz.U.1994.86.395)

Uregulowanie spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W.M. Gdańska - Ustawa z dnia 29 maja 1957 (Dz.U.1957.31.137)

Uregulowanie stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym - Ustawa z dnia 25 lutego 1958 (Dz.U.1958.11.37)

Uregulowanie stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 (Dz.U.2010.7.43)

Uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej - Ustawa z dnia 22 września 2006 (Dz.U.2012.1065 -j.t.)

Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Ustawa z dnia 30 lipca 2003 (Dz.U.2003.166.1611)

Urząd Ministra Obrony Narodowej - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 (Dz.U.2013.189 -j.t.)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Ustawa z dnia 18 marca 2011 (Dz.U.2011.82.451)

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 (Dz.U.2003.166.1612)

Urzędy i izby skarbowe - Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 (Dz.U.2004.121.1267 -j.t.)

Usługi detektywistyczne - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2002.12.110)

Usługi płatnicze - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.199.1175)

Usługi turystyczne - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2004.223.2268 -j.t.)

Ustanowienie 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 (Dz.U.2005.155.1296)

Ustanowienie 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą - Ustawa z dnia 20 marca 2002 (Dz.U.2002.37.331)

Ustanowienie 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw - Ustawa z dnia 12 lutego 2003 (Dz.U.2003.59.517)

Ustanowienie dnia 1 maja świętem państwowym - Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 (Dz.U.1950.19.157)

Ustanowienie dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 (Dz.U.2005.155.1295)

Ustanowienie Krzyża Zesłańców Sybiru - Ustawa z dnia 17 października 2003 (Dz.U.2003.225.2230)

Ustanowienie Medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 (Dz.U.1996.32.140)

Ustanowienie medalu "Za udział w walkach o Berlin" i medalu "Za zasługi dla obronności kraju" - Ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 (Dz.U.1966.14.85)

Ustanowienie Medalu Wojska Polskiego - Ustawa z dnia 03 września 1999 (Dz.U.1999.84.936)

Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Policji - Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 (Dz.U.2001.70.726)

Ustanowienie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej - Ustawa z dnia 08 października 2004 (Dz.U.2004.268.2662)

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - Ustawa z dnia 03 lutego 2011 (Dz.U.2011.32.160)

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego - Ustawa z dnia 09 października 2009 (Dz.U.2009.206.1588)

Ustanowienie Narodowego Święta Niepodległości - Ustawa z dnia 15 lutego 1989 (Dz.U.1989.6.34)

Ustanowienie programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" - Ustawa z dnia 23 maja 2001 (Dz.U.2001.67.677)

Ustanowienie programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" - Ustawa z dnia 01 lipca 2005 (Dz.U.2005.143.1200)

Ustanowienie programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" - Ustawa z dnia 04 marca 2005 (Dz.U.2005.94.784)

Ustanowienie programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2001.98.1067)

Ustanowienie programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" - Ustawa z dnia 28 marca 2003 (Dz.U.2003.67.621)

Ustanowienie programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015" - Ustawa z dnia 22 lipca 2004 (Dz.U.2004.192.1962)

Ustanowienie Święta Wojska Polskiego - Ustawa z dnia 30 lipca 1992 (Dz.U.1992.60.303)

Ustrój miasta stołecznego Warszawy - Ustawa z dnia 15 marca 2002 (Dz.U.2002.41.361)

Utrata mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych - Ustawa z dnia 17 lutego 1960 (Dz.U.1960.11.67)

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - Ustawa z dnia 13 września 1996 (Dz.U.2013.1399 -j.t.)

Utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Ustawa z dnia 09 listopada 2000 (Dz.U.2007.42.275 -j.t.)

Utworzenie Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz zmiana niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 (Dz.U.2003.137.1302)

Uznanie stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie - Ustawa z dnia 06 lutego 1998 (Dz.U.1998.37.203)

Uznanie ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy - Ustawa z dnia 03 grudnia 1984 (Dz.U.1984.55.282)

Uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - Ustawa z dnia 23 lutego 1991 (Dz.U.1991.34.149)

Waloryzacja udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz.U.1991.83.373)

Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej - Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 (Dz.U.2011.153.903)

Wdrożenie niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania - Ustawa z dnia 03 grudnia 2010 (Dz.U.2010.254.1700)

Wejście w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 (Dz.U.1998.99.631)

Weterani działań poza granicami państwa - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U.2011.205.1203)

Weterynaryjna kontrola graniczna - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 (Dz.U.2003.165.1590)

Wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt oraz wyjazd z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin - Ustawa z dnia 14 lipca 2006 (Dz.U.2006.144.1043)

Własność lokali - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 (Dz.U.2000.80.903 -j.t.)

Wliczanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - Ustawa z dnia 20 lipca 1990 (Dz.U.1990.54.310)

Wojewoda i administracja rządowa w województwie - Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 (Dz.U.2009.31.206)

Wpłaty z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 01 grudnia 1995 (Dz.U.1995.154.792)

Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 (Dz.U.2001.100.1085)

Wprowadzenie zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - Ustawa z dnia 24 lipca 1998 (Dz.U.1998.96.603)

Wspieranie przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r - Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 (Dz.U.2010.148.992)

Wspieranie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 07 października 1999 (Dz.U.1999.83.932)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 (Dz.U.2013.135 -j.t.)

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ustawa z dnia 07 marca 2007 (Dz.U.2013.173 -j.t.)

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U.2003.229.2273)

Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - Ustawa z dnia 07 maja 2010 (Dz.U.2010.106.675)

Wspieranie termomodernizacji i remontów - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 (Dz.U.2008.223.1459)

Wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego - Ustawa z dnia 03 kwietnia 2009 (Dz.U.2009.72.619)

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 08 października 2010 (Dz.U.2010.213.1395)

Współpraca rozwojowa - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.234.1386)

Wstrzymanie biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej - Ustawa z dnia 22 kwietnia 1964 (Dz.U.1964.15.86)

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi - Ustawa z dnia 26 października 1982 (Dz.U.2012.1356 -j.t.)

Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego - Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 (Dz.U.1996.6.42)

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 (Dz.U.2012.1017 -j.t.)

Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 (Dz.U.1999.62.688)

Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2010.142.960 -j.t.)

Wykonywanie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów - Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 (Dz.U.2001.76.812)

Wykonywanie mandatu posła i senatora - Ustawa z dnia 09 maja 1996 (Dz.U.2011.7.29 -j.t.)

Wykonywanie prac podwodnych - Ustawa z dnia 17 października 2003 (Dz.U.2003.199.1936)

Wykorzystanie wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych - Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 (Dz.U.1997.106.673)

Wymiana informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 16 września 2011 (Dz.U.2011.230.1371)

Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi - Ustawa z dnia 03 marca 2000 (Dz.U.2013.254 -j.t.)

Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - Ustawa z dnia 31 lipca 1981 (Dz.U.2011.79.430 -j.t.)

Wyposażenie morskie - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.93.899)

Wypowiedzenie, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r - Ustawa z dnia 18 listopada 1999 (Dz.U.1999.109.1235)

Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych - Ustawa z dnia 02 marca 2001 (Dz.U.2001.31.353)

Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, obrót tymi wyrobami i organizacja rynku wina - Ustawa z dnia 12 maja 2011 (Dz.U.2011.120.690)

Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - Ustawa z dnia 18 października 2006 (Dz.U.2013.144 -j.t.)

Wyroby budowlane - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.92.881)

Wyroby medyczne - Ustawa z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.2010.107.679)

Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela - Ustawa z dnia 22 listopada 2002 (Dz.U.2002.233.1955)

Wyścigi konne - Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 (Dz.U.2001.11.86)

Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych - Ustawa z dnia 11 października 2013 (Dz.U.2013.1289)

Zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju - Ustawa z dnia 06 lipca 2001 (Dz.U.2001.97.1051)

Zadośćuczynienie rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 - Ustawa z dnia 07 maja 2009 (Dz.U.2009.91.741)

Zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej - Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 (Dz.U.1994.79.363)

Zagospodarowanie wspólnot gruntowych - Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 (Dz.U.1963.28.169)

Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest - Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 (Dz.U.2004.3.20 -j.t.)

Zakładanie rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu - Ustawa z dnia 09 marca 1949 (Dz.U.1949.18.118)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Ustawa z dnia 04 marca 1994 (Dz.U.2012.592 -j.t.)

Zakłady lecznicze dla zwierząt - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 (Dz.U.2004.11.95)

Zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 (Dz.U.2010.206.1367 -j.t.)

Zalegalizowanie pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach - Ustawa z dnia 28 lipca 2011 (Dz.U.2011.191.1133)

Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 (Dz.U.2013.568 -j.t.)

Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - Ustawa z dnia 18 lutego 1994 (Dz.U.2013.667 -j.t.)

Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin - Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 (Dz.U.2013.666 -j.t.)

Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - Ustawa z dnia 29 maja 1974 (Dz.U.2010.101.648 -j.t.)

Zaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach - Ustawa z dnia 30 października 2002 (Dz.U.2013.737 -j.t.)

Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 (Dz.U.2012.1190 -j.t.)

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 (Dz.U.2013.947 -j.t.)

Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U.2007.75.493)

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki - Ustawa z dnia 16 marca 1995 (Dz.U.2012.1244 -j.t.)

Zarządzanie kryzysowe - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U.2013.1166 -j.t.)

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników - Ustawa z dnia 13 października 1995 (Dz.U.2012.1314 -j.t.)

Zasady finansowania nauki - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz.U.2010.96.615)

Zasady i formy uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej - Ustawa z dnia 29 marca 2001 (Dz.U.2001.42.470)

Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego - Ustawa z dnia 07 września 2007 (Dz.U.2007.191.1367)

Zasady obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego - Ustawa z dnia 04 marca 2010 (Dz.U.2010.56.337)

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium - Ustawa z dnia 23 września 1999 (Dz.U.1999.93.1063)

Zasady pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 (Dz.U.2007.130.905)

Zasady prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne - Ustawa z dnia 06 lipca 1982 (Dz.U.1989.27.148 -j.t.)

Zasady prowadzenia polityki rozwoju - Ustawa z dnia 06 grudnia 2006 (Dz.U.2009.84.712 -j.t.)

Zasady przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - Ustawa z dnia 12 października 1994 (Dz.U.1994.119.567)

Zasady przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych - Ustawa z dnia 15 września 2000 (Dz.U.2000.91.1009)

Zasady realizacji przedpłat na samochody osobowe - Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 (Dz.U.1996.156.776)

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 18 marca 2008 (Dz.U.2008.63.394)

Zasady użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa - Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 (Dz.U.1998.162.1117)

Zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa - Ustawa z dnia 08 sierpnia 1996 (Dz.U.2012.1224 -j.t.)

Zasady zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 (Dz.U.2001.4.24)

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów - Ustawa z dnia 06 grudnia 1996 (Dz.U.2009.67.569 -j.t.)

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 (Dz.U.1997.123.777)

Zatrudnianie pracowników tymczasowych - Ustawa z dnia 09 lipca 2003 (Dz.U.2003.166.1608)

Zatrudnienie socjalne - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 (Dz.U.2011.43.225 -j.t.)

Zawód felczera - Ustawa z dnia 20 lipca 1950 (Dz.U.2012.1133 -j.t.)

Zawód lekarza weterynarii i izby lekarsko-weterynaryjne - Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 (Dz.U.2009.93.767 -j.t.)

Zawód psychologa i samorząd zawodowy psychologów - Ustawa z dnia 08 czerwca 2001 (Dz.U.2001.73.763)

Zawód tłumacza przysięgłego - Ustawa z dnia 25 listopada 2004 (Dz.U.2004.273.2702)

Zawody lekarza i lekarza dentysty - Ustawa z dnia 05 grudnia 1996 (Dz.U.2011.277.1634 -j.t.)

Zawody pielęgniarki i położnej - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 (Dz.U.2011.174.1039)

Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 (Dz.U.2001.3.20)

Zbiórki publiczne - Ustawa z dnia 15 marca 1933 (Dz.U.2013.732 -j.t.)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 (Dz.U.2006.123.858 -j.t.)

Żegluga śródlądowa - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 (Dz.U.2013.1458 -j.t.)

Zmiana granic województw krakowskiego i katowickiego - Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 (Dz.U.1950.58.526)

Zmiana i uchylenie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 (Dz.U.2004.96.959)

Zmiana imienia i nazwiska - Ustawa z dnia 17 października 2008 (Dz.U.2008.220.1414)

Zmiany w organizacji i działalności spółdzielczości - Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 (Dz.U.1990.6.36)

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmiana niektórych ustaw - Ustawa z dnia 01 marca 2002 (Dz.U.2002.25.253)

Znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 19 lutego 1993 (Dz.U.1993.34.154)

Zniesienie 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski - Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 (Dz.U.1990.28.159)

Zniesienie Generalnego Inspektora Celnego, zmiana ustawy o kontroli skarbowej oraz zmiana niektórych innych ustaw - Ustawa z dnia 07 czerwca 2002 (Dz.U.2002.89.804)

Zniesienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, zmiana ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw - Ustawa z dnia 10 lipca 2008 (Dz.U.2008.157.976)

Zniesienie i likwidacja niektórych funduszy - Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 (Dz.U.1990.89.517)

Zniesienie służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego - Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 (Dz.U.1939.59.389)

Zniesienie Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych - Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 (Dz.U.2007.171.1207)

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Ustawa z dnia 20 listopada 1998 (Dz.U.1998.144.930)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.2013.1155 -j.t.)

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 (Dz.U.2003.153.1503 -j.t.)

Związki zawodowe - Ustawa z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.2001.79.854 -j.t.)

Związki zawodowe rolników indywidualnych - Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 (Dz.U.1989.20.106)

Zwolnienie świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz niezaliczanie ich do dochodów - Ustawa z dnia 21 września 2000 (Dz.U.2000.93.1028)

Zwrot korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych - Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 (Dz.U.1990.44.255)

Zwrot majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego - Ustawa z dnia 25 października 1990 (Dz.U.1996.143.661 -j.t.)

Zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego - Ustawa z dnia 09 maja 2008 (Dz.U.2008.118.745)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Ustawa z dnia 10 marca 2006 (Dz.U.2006.52.379)

Infromacja
Ostatnia aktualizacja portalu - styczeń 2014r.

Pełny spis treści