Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo własności przemysłowej

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 25510

1. Postanowienia i decyzje wydane na posiedzeniu niejawnym nie podlegają ogłoszeniu.

2. Do postanowień i decyzji, o których mowa w ust. 1, przepis art. 2558 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"