Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 104

1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna posiada i utrzymuje:

1) podstawową sieć i specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne;

2) system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych;

3) biura prognoz meteorologicznych, biura prognoz hydrologicznych i centra modelowania powodziowego i suszy;

4) inne komórki organizacyjne, które:

a) organizują, nadzorują i eksploatują podstawową sieć i specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne oraz system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych,

b) opracowują oceny oraz analizy charakterystyk hydrologicznych i meteorologicznych dla potrzeb projektowych,

c) przygotowują dane i oceny dla potrzeb bilansowania zasobów wód powierzchniowych, rozpoznawania, kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych kraju,

d) prowadzą prace rozwojowe i metodyczne w zakresie określonym w pkt 1-3.

2. Podstawową sieć pomiarowo-obserwacyjną stanowią:

1) stacje hydrologiczno-meteorologiczne i stacje hydrologiczne;

2) podstawowe stacje i posterunki pomiarowe hydrologiczne i meteorologiczne:

a) synoptyczne,

b) klimatologiczne,

c) (uchylona),

d) opadowe,

e) wodowskazowe;

3) stacje pomiarów aerologicznych;

4) stacje radarów meteorologicznych;

5) stacje lokalizacji wyładowań atmosferycznych;

6) stacje odbioru danych z satelitów meteorologicznych.

3. Specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne stanowią:

1) stacje badań specjalnych;

2) (uchylony);

3) specjalne posterunki i sieci pomiarowe;

4) punkty pomiarowe dla Morza Bałtyckiego oraz strefy brzegowej;

5) lotniskowe stacje meteorologiczne.

4. Biura prognoz meteorologicznych oraz biura prognoz hydrologicznych:

1) opracowują i udostępniają krótkoterminowe oraz średnioterminowe, ogólne i specjalistyczne prognozy hydrologiczne i meteorologiczne;

2) udzielają informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych;

3) opracowują i udostępniają ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody oraz przed suszą;

4) prowadzą na bieżąco osłonę hydrologiczną i meteorologiczną społeczeństwa oraz gospodarki.

5. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna może wykorzystywać wyniki pomiarów meteorologicznych, hydrologicznych i oceanologicznych pochodzące z urządzeń i systemów pomiarowych, będących własnością innych podmiotów, za ich zgodą.