Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 121

Rada Ministrów, kierując się zasadami i potrzebami ochrony wód, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:

1) szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów oraz sposób ich wykorzystania i przetwarzania;

2) zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych;

3) wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu celów środowiskowych;

4) zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód;

5) częstotliwość weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"