Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 153

1. Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, składającym się z dwóch działów (Dział I i Dział II).

2. W Dziale I katastru wodnego gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące:

1) sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych;

1a) przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych;

2) zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód;

3) ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych;

4) wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej;

5) źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych;

6) stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych;

7) obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji);

8) użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód;

8a) profili wody w kąpieliskach;

9) pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody;

9a) ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach, o których mowa w pkt 9;

10) urządzeń wodnych;

11) stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy;

11a) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

12) spółek wodnych.

3. Dział II katastru wodnego zawiera:

1) program wodno-środowiskowy kraju;

2) dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a-5;

3) listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14.

4. Źródłem danych katastru wodnego w zakresie nieruchomości jest ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"