Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 161

1. Prezes Krajowego Zarządu oraz dyrektor regionalnego zarządu współdziałają w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, organami administracji publicznej, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.

2. Współdziałanie to obejmuje w szczególności:

1) rozpatrywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli;

2) przekazywanie właściwym organom administracji publicznej informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli;

3) wymianę informacji o wynikach kontroli;

4) współpracę ze Strażą Graniczną w wykonywaniu kontroli w strefie nadgranicznej.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"