Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 166

1. Statut spółki wodnej określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę spółki oraz teren jej działalności;

2) cel spółki oraz sposób i środki służące do osiągnięcia tego celu;

3) zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, adekwatnych do celów spółki;

3a) zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 164 ust. 2;

4) prawa i obowiązki członków spółki;

5) ograniczenia praw członków dotyczące ich gruntów i obiektów niezbędnych do wykonywania zadań spółki;

6) warunki przyjmowania nowych członków oraz wykluczania członków ze spółki;

7) warunki następstwa prawnego członków spółki;

8) organy spółki, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz zakres działania;

9) zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki;

10) przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia;

11) czas trwania spółki oraz sposób jej rozwiązania lub likwidacji;

12) warunki zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki;

13) przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji spółki.

2. Do statutu dołącza się wykaz członków spółki, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.