Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 173

1. Do walnego zgromadzenia należy:

1) uchwalanie planu prac spółki wodnej oraz jej budżetu, w którym można upoważnić zarząd do zaciągania pożyczek lub kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej wysokości;

2) uchwalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki;

2a) ustalanie wysokości należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 164 ust. 2;

3) wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie zarządowi absolutorium;

5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki wodnej;

6) uchwalanie zmian statutu spółki wodnej;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek wodnych;

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną, albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek;

9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania likwidatorów;

10) zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej;

11) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.

2. Nieudzielenie absolutorium zarządowi spółki wodnej jest równoznaczne z odwołaniem zarządu.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"