Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo wodne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2

1. Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie:

1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;

2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją;

3) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych;

4) ochrony przed powodzią oraz suszą;

5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu;

6) zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją;

7) tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód.

2. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi stanowią:

1) planowanie w gospodarowaniu wodami;

2) pozwolenia wodnoprawne;

3) opłaty i należności w gospodarce wodnej;

4) kataster wodny;

5) kontrola gospodarowania wodami.

3. (utracił moc).

4. (utracił moc).

5. (uchylony).

5a. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"