Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo zamówień publicznych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 131u

1. Za podwykonawcę nie uznaje się:

1) podmiotu, na który wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ, podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na wykonawcę, podmiotu, który jako wykonawca podlega dominującemu wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału finansowego lub zasad określających jego działanie, w związku z:

a) posiadaniem ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod dominującym wpływem lub

b) posiadaniem ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego podmiotu, lub

c) prawem do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu;

2) grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania części zamówienia udzielonego wykonawcy;

3) podmiotu powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2, w sposób określony w pkt 1.

2. Wykonawca podaje w ofercie wykaz podmiotów, które nie mogą być uznane za podwykonawców, i aktualizuje go po zaistnieniu zmian w stosunkach między podmiotami.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"