Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo zamówień publicznych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 168

W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może:

1) (uchylony);

2) nałożyć karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;

3) wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części.